G巳 ICS 35.040 L 80 中华人民共和国国家标准 GB/T 25070一2019 代替 GB/T 25070— 2010 信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求 In formation security technology— Technical requirements of security design for classified protection of cybersecurity 2019-05-10发布 2019-12-01实施 国 家市场监督管 理总局 中国国家标准化管理委员会 发 布 GB/T 25070—2019 目 U 次 ························································································································ ill 月、.、 舌 弓 I 言 ........................................................................................................................ 八「 1 范围 ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 2 规范性弓!用文件 ...................................................................................................... 1 3 术 语和定义 ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 4 缩略语 .................................................................................................................. 3 5 网络安全等级保护安全技术设计概述 ........................................................................... 4 5.1 5.2 通用等级保护安全技术设计框架 ··········································································· 4 云计算等级保护安全技术设计框架 ........................................................................ 4 5.3 移动互联等级保护安全技术设计框架 ..................................................................... 5 5.5 工业控制等级保护安全技术设计框架 ..................................................................... 7 5.4 6 物联网等级保护安全技术设计框架 ........................................................................ 6 第一级系统安全保护环境设计 .................................................................................... 8 6.1 设计目标 ......................................................................................................... 8 6.3 设计技术要求 ................................................................................................... 9 6.2 7 设计策略 ....................................... ··········••.•··................................................... 8 第二级系统安全保护环境设计.................................................................................... 11 7.1 设计目标......................................................................................................... 11 7.3 设计技术要求................................................................................................... 12 7.2 8 设计策略...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11 第三级系统安全保护环境设计.................................................................................... 16 8.1 设计目标......................................................................................................... 16 8.3 设计技术要求................................................................................................... 17 8.2 9 设计策略......................................................................................................... 17 第四级系统安全保护环境设计.................................................................................... 25 9.1 设计目标......................................................................................................... 25 9.3 设计技术要求................................................................................................... 25 9.2 设计策略......................................................................................................... 25 10 第五级系统安全保护环境设计 .......................................... ······................................. 34 11 定级系统互联设计 ................................................................................................ 34 11.1 11.2 11.3 设计目标 ...................................................................................................... 34 设计策略 ...................................................................................................... 34 设计技术要求 .......................................... ······................................................ 35 附录 A (资料性附录) 访问控制机制设计 ........................................................................ 36 I GB/T 25070一2019 附录B (资料性附录) 第三级系统安全保护环境设计示例……………………………………………38 附录C (资料性附录) 大数据设计技术要求......…... …......... …... …......... …......... ……......... 42 参考文献 ........................... ·········......................................................................

pdf文档 GB-T 25070-2019 信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求

安全标准 > 国标 > 文档预览
中文文档 51 页 50 下载 1000 浏览 0 评论 0 收藏 3.0分
温馨提示:本文档共51页,可预览 3 页,如浏览全部内容或当前文档出现乱码,可开通会员下载原始文档
GB-T 25070-2019 信息安全技术  网络安全等级保护安全设计技术要求 第 1 页 GB-T 25070-2019 信息安全技术  网络安全等级保护安全设计技术要求 第 2 页 GB-T 25070-2019 信息安全技术  网络安全等级保护安全设计技术要求 第 3 页
下载文档到电脑,方便使用
本文档由 路人甲2022-05-02 02:40:57上传分享
给文档打分
您好可以输入 255 个字符
网站域名是多少( 答案:github5.com )
评论列表
  • 暂时还没有评论,期待您的金玉良言
站内资源均来自网友分享或网络收集整理,若无意中侵犯到您的权利,敬请联系我们微信(点击查看客服),我们将及时删除相关资源。